Home

Personen- en familierecht

Strafrecht

Kosten

Algemene voorwaarden

Kantoorklachtenregeling

Rechtspraak

Contact


Algemene voorwaarden

Artikel I Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Ligtenberg Advocatuur omvat het advocatenkantoor waarin mr drs. H.G.J. Ligtenberg te Utrecht het beroep van advocaat uitoefenen en het daarbij ondersteunend personeel.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Ligtenberg Advocatuur gegeven opdrachten, tenzij bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De algemene voorwaarden worden gelijktijdig met de schriftelijke aanvaarding van de opdracht aan de opdrachtgever toegezonden of overhandigd tenzij sprake is van een aanvullende of vervolgopdracht. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website: www.advocaat-ligtenberg.nl.
4. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden door Ligtenberg Advocatuur schriftelijk aan opdrachtgever bekendgemaakt. Deze wijzigingen worden geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard tenzij opdrachtgever binnen 30 dagen na die bekendmaking schriftelijk aan Ligtenberg Advocatuur mededeelt zich niet met de voorgestelde wijzigingen te kunnen verenigen; alsdan zullen partijen in overleg treden om een regeling te treffen.


Artikel II Opdracht
1. Uitsluitend door aanvaarding van een opdracht door mr. H.G.J. Ligtenberg ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en Ligtenberg Advocatuur. De toepassing van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2. Indien Ligtenberg Advocatuur dit nuttig of noodzakelijk acht, is Ligtenberg Advocatuur steeds bevoegd zich bij het uitvoeren van de opdracht te laten bijstaan door anderen, dan wel de opdracht of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen.


Artikel III Derdengelden
1. Ligtenberg Advocatuur hanteert geen derdengeldenrekening. In geval gelden worden ontvangen die als derdengelden kunnen worden aangemerkt, worden deze per ommegaande naar de bestemming overgemaakt.


Artikel IV Aansprakelijkheid
1. Ligtenberg Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De omvang van de aansprakelijkheid van Ligtenberg Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert.
2. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering en vaststaat dat Ligtenberg Advocatuur gehouden is een vergoeding uit te betalen, is een vergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in rekening is gebracht, omzetbelasting daarin niet inbegrepen.


Artikel V Aansprakelijkheid derden
1. Indien Ligtenberg Advocatuur bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is Ligtenberg Advocatuur bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
2. Iedere aansprakelijkheid van Ligtenberg Advocatuur voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover Ligtenberg Advocatuur toch aansprakelijk wordt geacht voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld, wordt de aansprakelijkheid van Ligtenberg Advocatuur beperkt tot het bedrag dat door Ligtenberg Advocatuur als vergoeding voor de geleden schade bij deze derde of diens aansprakelijkheidsverzekeraar, daadwerkelijk is geïncasseerd.


Artikel VI Declaratie
1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met zes procent voor niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten, alsmede met BTW en met eventuele overige specifiek ten behoeve van de cliënt gemaakte kosten verschuldigd.
2. Indien niet expliciet een uurtarief of prijsafspraak anderszins is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van de door Ligtenberg Advocatuur aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het uurtarief van € 195 voor het jaar 2012. Het uurtarief wordt vanaf 2012 jaarlijks geïndexeerd conform het CBS-prijsindexcijfer Advocatuur. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ligtenberg Advocatuur is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen waarop het bepaalde in artikel VII eveneens van toepassing is.
3. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel voor de verschotten, eigen bijdragen en kosten anderszins die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.


Artikel VII Betaling
1. Betaling van declaraties van Ligtenberg Advocatuur dient te geschieden op de door Ligtenberg Advocatuur aangegeven wijze uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is hij over de openstaande bedragen een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in de artikelen 6: 119a lid 1 en 120 lid 2 BW. Indien Ligtenberg Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering ten laste van die opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10 procent van het openstaande saldo met een minimum van Euro 25,-.
3. Indien sprake is van meer dan één opdrachtgever of een ander zich jegens Ligtenberg Advocatuur verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen, zijn zij daartoe hoofdelijk verbonden; voor het bepaalde in dit artikel worden zij met de opdrachtgever gelijkgesteld.


Artikel VIII Toepasselijk recht en geschillenregeling
1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Ligtenberg Advocatuur alsmede op alle werkzaamheden van Ligtenberg Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door Ligtenberg Advocatuur, inclusief alle declaratiegeschillen, worden allereerst voorgelegd aan de klachtfunctionaris van Ligtenberg Advocatuur, mr. S. Ilkdogan (gevestigd aan de Demkaweg 11 EB, 3555 HW Utrecht; advocaat@ilkdogan.nl. Middels de klachtprocedure wordt binnen 4 weken na bekendmaking van een geschil beslist op het onderwerp van geschil. De klachtprocedure is gepubliceerd op de website van Ligtenberg Advocatuur. (www.advocaat-ligtenberg.nl)
3. Indien zich na geschilbeslechting als bedoeld in lid 2 de opdrachtgever zich onvoldoende gehoord acht, heeft deze het recht om alsnog voor beslechting van het geschil zich te wenden tot de deken van de Orde van Advocaten Midden Nederland.


Artikel IX Intellectuele eigendomsrechten
Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ligtenberg Advocatuur de door Ligtenberg Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel X Archivering
Het naar aanleiding van een opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar nadat het dossier is gesloten, worden bewaard. Zonder nader bericht zal het daarna worden vernietigd.